சங்கரனின் வைரக்கூடம் 9 - நல்லார் இணக்கம்Listen now (14 min) | Asi Sankara’s Bhaja Govindam - Sloka 9 - Tamil Podcast

March 2023

பஜ கோவிந்தம் - Bhaja Govindam
சங்கரனின் வைரக்கூடம் 8 - இல்லற உறவுListen now (10 min) | Adi Sankara’s Bhaja Govindam- Sloka 8 - Podcast in Tamil

February 2023

சங்கரனின் வைரக்கூடம் 7 - பருவக் கோளாறுListen now (10 min) | Adi Sankara’s Bhaja Govindam - Sloka 7 - Podcast in Tamil
சங்கரனின் வைரக்கூடம் 6 - காற்றுள்ள போதே தூற்றுListen now (12 min) | Adi Sankara’s Bhaja Govindam- Sloka 6 - Podcast in Tamil
சங்கரனின் வைரக்கூடம் 5 - உறவும் பிரிவும்Listen now (12 min) | Adi Sankara’s Bhaja Govindam- Sloka 5 - Relationships - A podcast in Tamil

January 2023

சங்கரனின் வைரக் கூடம் 4 - நீர்குமிழிListen now (10 min) | Bhaja Govindam Sloka 4 - Podcast in Tamil

December 2022

Seasons Greetings & Happy New Year 2023Watch now (2 min) | Here is wishing all our valuable subscribers and readers, a very happy and prosperous New Year 2023. Looking forward to your…
சங்கரனின் வைரக் கூடம் 3 - காமம் நிலையாமைListen now (10 min) | Adi Sankaracharya's Bhaja Govindam - Sloka 3
Introduction Recently, I have taken up a detailed study of “Moha Mudgara” otherwise known as Bhaja Govindam, of Adi Sankaracharya, one of the greatest…
2

November 2022

சங்கரனின் சம்மட்டி அடி 2 - செல்வம் நிலையாமைListen now (10 min) | Adi Sankaracharya's Bhaja Govindam - Sloka 2 - Podcast in Tamil
சங்கரனின் சம்மட்டி அடி 1 - யாக்கை (உடல்) நிலையாமைListen now (16 min) | The first Sloka of Adi Sankara’s Bhaja Govindam.