முகவுரை முந்தய பதிவுகளில் நான் யார், அவன் (இறைவன்) யார், இறைவன் உறைவிடம், இறைவனும் உலகும் என்ற வேதாந்த தத்துவங்களை, பாமரனான என் நிலையிலிருந்து நீங்கள் கண்டீர்கள். என் நிலைக்கு இறங்கி வந்து என்னுடன் பயணித்த உங்களுக்கு என் நன்றி. இப்பதிவுகளின் முடிவில், பாமரனுக்கு குழப்பங்கள்…
இதுவரை பரம்பொருள் எனும் பிரம்மன் ஒரு தூய இருப்பு (Pure Existence), அழிவிலா நிரந்தர உண்மை அல்லது சத்தியம். அது தான் நம்முள் சுய ஞான ஒளியாய் (ஸ்வயம் பிரகாசம்) உறைந்திடும் ஆத்மா எனப்படும் நமது தூய உணர்வு (Pure Consciousness). இந்த தூய உணர்வினை அறியும் நிலையே பேரின்ப நிலையெனும் தூய…
முன்னுரை முந்தைய, முதல் பதிவில் “நான் யார்” என்று நம்மை நாமே வினவி, விடைதனை ஆய்ந்து, “நான்” நான் நினைக்கும் “இவன்” இல்லை; “நான் அவன் தான்” என்றும்…
நான் யார் ? ஒரு சிந்தனை
சாந்தி மந்திரம்
The Beginning: We started taking baby steps on 08th March 2021 aimed at understanding the most comprehensive Upanishad viz., Īśāvāsya Upanishad. As we…
Preamble The last verse is a prayer of Agni. Here the Supreme has been treated as Fire God and the seeker offers prayer to the burning Fire. In the last…
Preamble In the final phase of the journey, after giving up ego centric identity and praying to the the representation of Brahman viz., the Sun (Slokas…
Preamble In Sloka 15, the Upanishad said that the face of Ultimate Reality is hidden by the golden container. Reveal it, Oh Sun, so that I may visualize…
Preamble: “If the Sun is the eye of the world, the eye is the Sun of our souls. The importance comes not from the quantitative magnitude of the Sun, but…
See all

A common man’s Vedanta ; பாமரனின் வேதாந்தம்