கர்மம், வினை, கடமை - ஒரு கண்ணோக்கம்
1
முன்னுரை: மன உடல் வளாகத்தில் குடியிருக்கும் நான் யார் , இறைவன் இருக்கின்றானா, அவனை அறிவது எங்கனம், என் அறியாமையை உணர நான் என்ன செய்ய வேண்டும், காலம்…
2
2
முகவுரை முந்தய பதிவுகளில் நான் யார், அவன் (இறைவன்) யார், இறைவன் உறைவிடம், இறைவனும் உலகும் என்ற வேதாந்த தத்துவங்களை, பாமரனான என் நிலையிலிருந்து நீங்கள்…
இதுவரை பரம்பொருள் எனும் பிரம்மன் ஒரு தூய இருப்பு (Pure Existence), அழிவிலா நிரந்தர உண்மை அல்லது சத்தியம். அது தான் நம்முள் சுய ஞான ஒளியாய் (ஸ்வயம்…
3
1
திரையிசையில் கேள்வியும் பதிலும் முந்தய இரு பகுதிகளில் ஆத்மா, பிரம்மன் அதாவது மனிதன், இறைவன் என்ற இரு தத்துவங்களைப் படித்தோம். இரண்டும் ஒன்று என்று…
1
முன்னுரை முந்தைய, முதல் பதிவில் “நான் யார்” என்று நம்மை நாமே வினவி, விடைதனை ஆய்ந்து, “நான்” நான் நினைக்கும் “இவன்” இல்லை; “நான் அவன் தான்” என்றும்…
2
நான் யார் ? ஒரு சிந்தனை
2
சாந்தி மந்திரம்
1
The Beginning: We started taking baby steps on 08th March 2021 aimed at understanding the most comprehensive Upanishad viz., Īśāvāsya Upanishad. As we…
3
3
Preamble The last verse is a prayer of Agni. Here the Supreme has been treated as Fire God and the seeker offers prayer to the burning Fire. In the last…
Preamble In the final phase of the journey, after giving up ego centric identity and praying to the the representation of Brahman viz., the Sun (Slokas…
3
Preamble In Sloka 15, the Upanishad said that the face of Ultimate Reality is hidden by the golden container. Reveal it, Oh Sun, so that I may visualize…
3
1