பாமரனின் வேதாந்தம்

ஆன்மீகத்தில், வேதாந்தம் என்பது நமது முனிஞானியர் ஆழ்ந்து, அனுபவித்து அந்த அனுபவத்தால் அறிந்த தத்துவங்களை (யாண்டும் உள்ள உண்மைகளை) தமது சீடருக்கு உபதேசம் செய்தது. பாமரன் என்ற சொல்லுக்கு அறிவிலன் என்ற பொருள் உண்டு. வேதாந்த அறிவில் நான் பாமரனின் நிலையில் உள்ளவன். அந்த நிலையில் நான் புரிந்து கொண்ட சில கருத்துக்களை இங்கு பதிவு செய்கிறேன். இறையருள் பெருக. இனிதே வாழ்க.

கர்மம், வினை, கடமை - ஒரு கண்ணோக்கம்
1
முன்னுரை: மன உடல் வளாகத்தில் குடியிருக்கும் நான் யார் , இறைவன் இருக்கின்றானா, அவனை அறிவது எங்கனம், என் அறியாமையை உணர நான் என்ன செய்ய வேண்டும், காலம்…
2
2
முகவுரை முந்தய பதிவுகளில் நான் யார், அவன் (இறைவன்) யார், இறைவன் உறைவிடம், இறைவனும் உலகும் என்ற வேதாந்த தத்துவங்களை, பாமரனான என் நிலையிலிருந்து நீங்கள்…
இதுவரை பரம்பொருள் எனும் பிரம்மன் ஒரு தூய இருப்பு (Pure Existence), அழிவிலா நிரந்தர உண்மை அல்லது சத்தியம். அது தான் நம்முள் சுய ஞான ஒளியாய் (ஸ்வயம்…
3
1
திரையிசையில் கேள்வியும் பதிலும் முந்தய இரு பகுதிகளில் ஆத்மா, பிரம்மன் அதாவது மனிதன், இறைவன் என்ற இரு தத்துவங்களைப் படித்தோம். இரண்டும் ஒன்று என்று…
1
முன்னுரை முந்தைய, முதல் பதிவில் “நான் யார்” என்று நம்மை நாமே வினவி, விடைதனை ஆய்ந்து, “நான்” நான் நினைக்கும் “இவன்” இல்லை; “நான் அவன் தான்” என்றும்…
2
நான் யார் ? ஒரு சிந்தனை
2
See all